REGULAMIN ZAWODÓW „KAMIENNA RZEŹBA 2017” W STRZEGOMIU

1. CEL IMPREZY:
• Popularyzacja kulturystyki jako jednej z form aktywności fizycznej
• Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

2. ORGANIZATOR:
• Klub Sportowy „START” Strzegom

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
• PZKFiTS w Warszawie
• Urząd Miasta i Gminy Strzegom
• Strzegomskie Centrum Kultury
• OSiR Strzegom

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniu 16.09.2017 r, początek o godz. 11:00, na hali sportowej OSiR przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku
(tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

6. WERYFIKACJA
• Weryfikacja zawodników będzie prowadzona w miejscu zawodów, dn. 16.09.2017r. od godz. 8:30 do 10:30.
• Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, dowód opłaty licencji zawodnka (wpłata wniesiona przez klub na konto PZKFiTS), dowód wpłaty wpisowego oraz książeczka zdrowia zawodnika lub ważne badanie lekarskie. Badania grupowe nie będą uwzględniane.
• Prezentowanie układów odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym na dostarczonych płytach CD w formacie MP3 opisanych nazwiskiem właściciela. Nagranie należy umieścić na początku nośnika.

Narada techniczna sędziów, organizatorów i kierowników ekip odbędzie się bezpośrednio po weryfikacji.

7. KATEGORIE
– Kulturystyka klasyczna mężczyzn – open
– Kullturystyka mężczyzn do 90 kg
– Kulturystyka mężczyzn +90 kg
– kulturystyka juniorów – open
– kulturystyka weteranów – open
– Fitness plażowe mężczyzn – open
– Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – open
– Fitness plażowe juniorów – open
– Fitness sylwetkowe kobiet – open
– Bikini fitness kobiet – open
– Bikini fitness juniorek – open

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 11 września 2017 r. (poniedziałek) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/kamienna-rzezba-2017/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:
• imię i nazwisko
• klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje
• rok urodzenia
• kategorię w której zamierza startować
• adres e-mail
• telefon kontaktowy

Wpłaty wpisowego w kwocie 70 zł od osoby (przy starcie w drugiej kategorii wagowej dodatkowe 40 zł) należy dokonać na konto: Klub Sportowy „START” Strzegom,
ul. Bankowa 13/2 , Strzegom, nr konta: 8086 4710 4605 8549 4320 0000 01
do 11.09.2017 r.
Opłata wpisowa dokonana w dniu zawodów będzie obciążona dodatkowym narzutem w kwocie 20 zł.

9. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i zgłaszają się do biura zawodów, które mieścić się na hali sportowej OSiR Strzegom.

Zakwaterowanie:

Hotel i Restauracja GRANIT
ul. Rynek 39,
58-150 Strzegom
tel./fax (0-74) 855-03-44
tel. 855-18-56
e-mail: hotelgranit@op.pl
Hotel i Restauracja STRAGONA
ul. Al. Wojska Pol. 47
58-150 Strzegom
tel./fax (074) 855-15-60
tel. (074) 855-15-49
tel. kom. 0 601 971 437
Hotel i Restauracja SYRENA
ul. Kasztelańska 18
58-150 Strzegom
tel./Fax (074) 649-40-55
tel. (074) 855-55-29

Rezerwacji noclegów i wyżywienia w hotelu dokonują sami zainteresowani, co najmniej na 7 dni przed zakwaterowaniem.

10. PROGRAM ZAWODÓW – SOBOTA, 16.09.2017 r. godzina 11:00:

• Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn – 1 runda
• Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg – 1 runda
• Kulturystyka Mężczyzn +90 kg – 1 runda
• Fitness plażowe juniorów – 1 runda
• Fitness sylwetkowe kobiet – 1 runda
• Fitness plażowe mężczyzn – 1 runda
• Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – 1 runda
• Bikini fitness juniorek – 1 runda
• Kulturystyka juniorów – 1 runda
• Kulturystyka weteranów – 1runda
• Bikini fitness kobiet – 1 runda
• Fitness plażowe juniorów – 2 runda
• Kulturystyka juniorów – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
• Kulturystyka weteranów – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
• Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
• Kulturystyka mężczyzn +90 kg – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
I BLOK DEKORACJI
• Bikini fitness juniorek – 2 runda
• Fitness sylwetkowe kobiet – 2 runda
• Fitness plażowe mężczyzn – 2 runda
• Fitness plażowe atletyczne mężczyzn – 2 runda
• Kulturystyka klasyczna mężczyzn – 2 i 3 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
• Bikini fitness kobiet – 2 runda
II BLOK DEKORACJI
Ostateczny program zawodów zostanie opublikowany po weryfikacji.
Uwaga: Jeśli w którejś kategorii będzie mniej niż 5 zawodników/zawodniczek, kategorie mogą być łączone, jeśli to możliwe.

11. KOMISJA SĘDZIOWSKA
• Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.
• System sędziowania wg przepisów PZKFiTS (IFBB)

12. NAGRODY
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn, Kulturystyka Mężczyzn do 90 kg, Kulturystyka Mężczyzn +90 kg, Kulturystyka Juniorów, Kulturystyka Weteranów, Fitness Plażowe Mężczyzn, Fitness plażowe atletyczne mężczyzn, Fitness Plażowe Juniorów, Fitness Sylwetkowe Kobiet, Bikini Fitness Kobiet, Bikini Fitness Juniorek:
• I miejsce nagroda rzeczowa+ medal+ puchar + dyplom
• II miejsce nagroda rzeczowa + medal+ puchar + dyplom
• III miejsce nagroda rzeczowa + medal + puchar + dyplom
• IV miejsce dyplom
• V miejsce dyplom
• VI miejsce dyplom
Przewidziane nagrody rzeczowe dla miejsc od IV do VI w zależności od hojności sponsorów.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystąpienie do rywalizacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator.
Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na scenie logo PZKFiTS.

14. INFORMACJE
Wszelkich informacji o zawodach udziela
Marek Rydwański, tel. 604 958-204, email: mydwan@go2.pl

Komentarze: