Puchar Wójta Kunic: HERKULES 2013

Przedstawiamy Regulamin i plan zawodów, które odbędą się już w maju tego roku w Kunicach.

1. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach ,
59-216 Kunice ul. Słoneczna 11 tel./fax. (076) 8575 477, 8575 730

2. Termin zawodów: 18.05.2013r. (sobota), początek zawodów – godz. 17:00

3. Miejsce zawodów:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11,
woj. Dolnośląskie, 4 kilometry od Legnicy, dojazd komunikacją MPK (linia nr 10)
oraz mikrobusami z dworca PKP w Legnicy

4. Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą mieć opłacone składki członkowskie na bieżący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone licencje PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 550-0967; e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

Kategorie:

Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
A/ Kulturystyka juniorów (wszechwag)
B/ Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
C/ Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
D/ Kulturystyka mężczyzn powyżej 90 kg
E/ OPEN

5. Weryfikacja: Weryfikacja odbędzie się w dniu 18.05.2013r. w miejscu zawodów w godzinach 14:00 -16:00.

Na weryfikacji zawodnicy powinni przedstawić: dokument tożsamości, licencję PZKFiTS, aktualne badania lekarskie, strój startowy oraz przekazać płytę CD z nagraniem.

6. Sędziowie: Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS.

7. Zgłoszenia: Zgłoszenia do zawodów z podaniem kategorii wagowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2013r. na adres organizatora.

8. Startowe: Od uczestników zawodów pobierane będzie startowe w wysokości 40,00 zł.

9. Nagrody: W zawodach zostanie nagrodzonych trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii (I – miejsce min. 500,00 zł , II-250,00 i III-150,00 oraz w kategorii OPEN: I miejsce 1200,00 zł.

10. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje organizator
Jacek Stacewicz 0.76 8575-477, 0603 791-220; gokis.kunice@plusnet.pl

Komentarze: