REGULAMIN

VIII Ogólnopolski Integracyjny Turniej
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
o Puchar Prezydenta Kołobrzegu
KOŁOBRZEG 03.05.2014

Cel:

 • Popularyzacja dyscypliny olimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc,
 • Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie,
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym
 • Bicie rekordów klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników,
 • Promocja Regionu Pomorza Zachodniego,
 • Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Fundacji „Kołobrzeg bez barier”.

 

Termin i miejsce:

03.05.2014 Hala Milenium,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38.
Rozpoczęcie zawodów godz. 12.00 (ważenie zawodników od godz. 8.00)

Organizatorzy:

Fundacja „Kołobrzeg bez barier”,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
Gmina Miasto Kołobrzeg,
Starostwo Powiatowe Kołobrzeg,
Agencja Ochrony „Lex-Crimen”,
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie,
Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu.

Patronat:

Poseł na Sejm RP – Marek Hok
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg – Janusz Gromek
Starosta Powiatu Kołobrzeg – Tomasz Tamborski

Uczestnictwo: W turnieju udział wziąć mogą:

 • Zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
 • Zawodnicy niepełnosprawni z uszkodzeniem kończyn dolnych posiadający zgodę lekarza na udział w zawodach.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat posiadający pisemną zgodę na udział w zawodach podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Kategorie wagowe:

Kobiety:

 • do 61 kg,
 • + 61 kg,

Mężczyźni:

 • do 59 kg,
 • do 72 kg,
 • do 80 kg,
 • do 88 kg,
 • do 97 kg,
 • + 97 kg,

W przypadku mniejszej niż 4 liczby zawodników w kategorii wagowej, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. O końcowym zwycięstwie w danej kategorii wagowej decydują punkty według tabeli Wilks’a.

W ramach Turnieju zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy Powiatu Kołobrzeg w kategorii junior (do 21 lat), senior (do 50 lat) i weteran (plus 50 lat).

Nagrody:

 • Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkową koszulkę i dyplom oraz ciepły posiłek.
 • Trzech pierwszych zawodników otrzymuje dodatkowo medale i nagrody rzeczowe.

 

Zgłoszenia i opłaty startowe:

W terminie do 24 kwietnia 2014 r. opłata startowa wynosi 30 zł w każdej kategorii wagowej i wiekowej. Wpłaty należy przelewać na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, numer konta BANK HANDLOWY S.A. 93 1030 1263 0000 0000 9022 3003 W tytule przelewu należy wpisać „Sztanga Kołobrzeg” oraz imię i nazwisko zawodnika, lub osobiście gotówką (kartą) w recepcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

 • Po terminie 24 kwietnia 2014 r. wpłaty dokonać będzie można gotówką w dniu zawodów do godz. 10.00 w kwocie 40 zł w każdej kategorii wagowej i wiekowej. Po tej godzinie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.
 • Z opłat startowych zwolnieni są zawodnicy z niepełnosprawnością za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć najpóźniej do dnia 03.05.2014 r. do godz. 10.00 w biurze zawodów (Hala Milenium) lub na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
e-mail: m.racinowski@mosir.kolobrzeg.pl
kontakt: Marcin Racinowski tel.667 080 756

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w zawodach.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie oraz zobowiązują się, że nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu poniesionej szkody.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Kołobrzeg bez barier” danych osobowych jak również, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych.
 • Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

 

ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:

1. Rozstaw rąk nie może przekroczyć 81cm licząc między palcami wskazującymi.
2. Zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o podanie obsługę techniczną.
3. Bój rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych na komendę „start” Sędziego Głównego.
4. Po komendzie „start” opuszcza sztangę na klatkę piersiową (obszar wzdłuż mostka) i musi nastąpić widoczne zatrzymanie (według przepisów IPC Powerlifting). Następnie wyciska sztangę w górę do pełnego, wyprostu ramion w stawach łokciowych.Po wyciśnięciu sztangi blokuje ramiona w stawach łokciowych i po komendzie „stojak”, Sędziego Głównego, odkłada sztangę na stojaki samodzielnie lub przy pomocy obsługi technicznej.
5. W przypadku cofnięcia się sztangi podczas wyciskania, sędzia ma prawo wydać polecenie zabrania sztangi zawodnikowi przez obsługę techniczną.

PRZYCZYNY NIE UZNANIA BOJU W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:

1. Nieprzestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.
2. Nie dotknięcie sztangą klatki piersiowej.
3. Każda zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch podniesienia głowy, barków, pośladków, od ławeczki lub stóp od podestu/parkietu czy podłogi albo boczne ruchy dłoni na gryfie.
4. Dozwolone są drobne ruchy stóp i ich bardzo małe poruszenia. Podeszwa i obcas muszą pozostawać w kontakcie z podłożem.
5. Wypchnięcie sztangi klatką piersiową, zakołysanie sztangą lub zapadnięcie się gryfu w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czynił bój łatwiejszym.
6. Wyraźne, przesadnie nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania.
7. Każdy ruch sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania.
8. Niemożność wyciśnięcia sztangi do jednoczesnego pełnego wyprostu ramion w końcowej fazie wyciskania.

UWAGA:

1. Ważenie zawodników od godziny 10.00.
2. Wszyscy zawodnicy przed ważeniem podpiszą pisemną deklarację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach oraz podadzą imię i nazwisko, staż treningowy oraz osiągnięcia.
3. Na podstawie wagi zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według Wilks’a.
4. Zawodnik poda wartość pierwszego podejścia na zawodach np. 100 kg.
5. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.
6. Obowiązują koszulki typy T-shirt i kostium lub krótkie obcisłe spodenki dla zawodników pełnosprawnych.

Przykładowe zgłoszenie

ZGŁOSZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem (am) się i przyjmuję postanowienia Regulaminu i zgłaszam się do udziału w

VIII OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY TURNIEJ

w WYCISKANU SZTANGI LEŻĄC

o PUCHAR PREZYDENTA KOŁOBRZEGU”

KOŁOBRZEG 03.05.2014 r.

 

imię ___________________    nazwisko _______________________

 

klub sportowy ……………………………………………………………………………

 

data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

nr kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

 

adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

waga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

opłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

wysokość gryfu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

I podejście kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

rekord życiowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

osiągnięcia :

                                                                                      Czytelny podpis zawodnika

Komentarze: