I. CEL

1.    Popularyzacja sportów siłowych wśród osób niepełnosprawnych, młodzieży i dorosłych.
2.    Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.
3.    Turniej ma charakter integracyjny i zasięg międzynarodowy.

II. ORGANIZATOR

1.    Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
2.    „INTEGRACJA – Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół  w Tarnobrzegu

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

1.    Urząd Miasta Tarnobrzeg
2.    Fitness Authority w Gdańsku
3.    MOSiR w Tarnobrzegu

IV. FINANSOWANIE

Turniej dofinansowany będzie ze środków:
    Urzędu Miasta Tarnobrzeg
    Sponsorów
V.  MIEJSCE I TERMIN
Turniej odbędzie się w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR
Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu, w terminie 26.09.2015 r.

VI.  ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

    Hotel „Karolina”, ul. Kochanowskiego 5 w Tarnobrzegu, tel. 15 822 97 00
    Hotel „KAMELEON”, ul. Warszawska 2a  w Tarnobrzegu tel. 15 822 22 20
    Hotel „DWOREK POD LIPAMI”  ul Sienkiewicza 206 w Tarnobrzegu
tel. 15-822-43-18

Informacja w sprawie noclegów i wyżywienia na stronie internetowej:

https://maps.google.pl/maps?hl=pl&ie=UTF-8&q=hotele+tarnobrzeg&fb=1&gl=pl&hq=hotele&hnear=0x473d4a0dd8824db1:0xc70875667fbbaaf3,Tarnobrzeg&ei=N-pmT6W2GYrZsgaI3pG2BQ&sqi=2&ved=0CCAQyBM

VII. UCZESTNICY TURNIEJU

1.    Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli w dniu zawodów 14 lat.
2.    Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy niepełnosprawni którzy reprezentują kluby zrzeszone w PZSN „START”.
3.    Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy pełnosprawni, którzy reprezentują kluby zrzeszone w PZKFiTS.
4.    Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest okazanie podczas weryfikacji aktualnych badań lekarskich – zawodników obowiązuje karta zdrowia sportowca lub zaświadczenie lekarskie z klauzulą „Zdolny do zawodów trójboju siłowego lub wyciskania sztangi leżąc” podpisaną przez lekarza;
5.    Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawienia pisemnego oświadczenia zawierającego zgodę na udział w w/w zawodach i podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.

VIII. SPOSÓB RYWALIZACJI

1.    Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn /seniorzy/ zostanie rozegrana w obowiązujących kategoriach wagowych.
2.    Klasyfikacja indywidualna weteranek open według formuły Wilks`a.
3.    Klasyfikacja indywidualna weteranów 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat zostanie przeprowadzona w grupach kategorii wagowych według formuły Wilks’a:
    kat. do 74 kg obejmuje kategorie nominalne 59, 66 i 74
    kat. do 93 kg obejmuje kategorie nominalne 83 i 93
    kat. powyżej 93 kg obejmuje kategorie nominalne 105, 120 i +120.
4.    Klasyfikacja indywidualna weteranów 70 lat i powyżej OPEN według formuły Wilks`a.
5.    Klasyfikacja juniorek 14-18 lat oraz 19-23 lat zostanie przeprowadzona w grupach kategorii wagowych open wg formuły Wilks`a:
    kat. do 57 kg obejmuje kategorie nominalne 43, 47, 52, 57
    kat. do 72 kg obejmuje kategorie nominalne 63, 72
    kat. powyżej 72 kg obejmuje kategorie nominalne  84, +84
6.    Klasyfikacja juniorów 14-18 lat oraz 19-23 lat zostanie przeprowadzona w grupach kategorii wagowych open wg formuły Wilks`a:
    kat. do 66 kg obejmuje kategorie nominalne 53, 59, 66
    kat. do 93 kg obejmuje kategorie nominalne 74, 83, 93
    kat. powyżej 93 kg obejmuje kategorie nominalne 105, 120 i +120.
7.    Klasyfikacja Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika zostanie przeprowadzona wg formuły Wilks`a spośród zawodniczek i zawodników wszystkich kategorii.
8.    Zawodnicy niepełnosprawni – ławka szeroka; sprzęt osobisty wg przepisów IPF. Ważenie oraz doliczanie wagi do ciężaru ciała dla amputantów wg IPF.
9.    Zawodnicy pełnosprawni – ławka wąska;  sprzęt osobisty wg przepisów IPF.
10.    Technika wykonania boju wg przepisów IPF (obowiązują trzy komendy sędziego: „start”, „góra”, „stojak”) – dotyczy wszystkich startujących zawodników.
11.    Czas na wykonanie podejścia – 1 minuta (2 minuty w przypadku osób niepełnosprawnych wymagających przypięcia pasem).
12.    Nie wolno stosować koszulek specjalistycznych.

UWAGA: Zawodnicy mogą zgłosić się do rywalizacji indywidualnej wyłącznie w jednej kategorii wiekowej wynikającej z daty urodzenia (np. 16 latek do Juniorów 14-18 lat) oraz dodatkowo do klasyfikacji seniorów.

IX. SĘDZIOWIE I OPIEKA LEKARSKA

1.    Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.
2.    W czasie turnieju organizator zapewnia opiekę lekarską.

X. NAGRODY

1.    Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej oraz grupie kategorii wagowej zostaną nagrodzone medalami.
2.    Organizator przewiduje puchary i nagrody rzeczowe:
– dla zawodniczek w kat. open (wszystkie startujące) miejsca I-V;
– dla zawodników w kat. open (wszyscy startujący) miejsca I-V.
3.    Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy zawodów otrzymują dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce, a osoby niesklasyfikowane dyplom uczestnictwa.
4.    Organizator przewiduje nagrodę rzeczową w kategorii:
    WOJOWNICZKA TURNIEJU
    WOJOWNIK TURNIEJU
    OBJAWIENIE TURNIEJU
Nagrodę otrzyma zawodnik/zawodniczka wybrani przez Komisję Zawodów „BARTOSZ 2015”
5.    Zwycięzcy klasyfikacji Najlepsza Zawodniczka oraz Najlepszy Zawodnik zostaną nagrodzeni nagrodami finansowymi w kwocie 150 euro każdy.

XI. ZASADY FINANSOWANIA

1.    Koszty organizacji turnieju, zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywa organizator (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych i osób im towarzyszących).
2.    Opłacone wpisowe w przypadku:
zgłoszenia terminowego – do 23 września 2015 r. : 30 zł w jednej kategorii wiekowej, a w każdej kolejnej kategorii wiekowej 10 zł
zgłoszenia spóźnionego – od 24 do 26 września 2015 r : 40 zł w jednej kategorii wiekowej.

XII  PROGRAM ZAWODÓW

Proponowany program zawodów: 26.09.2015r. (sobota) /wstępny/
08:00 – 09:30  – ważenie wszystkich zawodniczek  i pierwszej grupy zawodników               (Hala MOSiR)
10:30 – start zawodników pierwszej grupy,
10:00 – 11:30     – ważenie drugiej grupy zawodników
11:45 – Uroczyste Otwarcie Turnieju
120:0  – start zawodników drugiej grupy zawodników
16:00 – 16:30 – dekoracja zawodników
ok. 16:30   – uroczyste zakończenie Turnieju.

XIII. KOMISJA ODWOŁAWCZA

1.    Komisję odwoławczą stanowią: przedstawiciel PZKFiTS, sędzia główny zawodów oraz przedstawiciel organizatora.
2.    W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie Komisja Odwoławcza.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Za porządek organizacyjny podczas Turnieju odpowiedzialni są: sędzia główny, lekarz, trenerzy i kierownicy ekip.
2.    Zawodników obowiązuje regulaminowy strój sportowy, sprzęt pomocniczy (pas, bandaże) należy okazać przy ważeniu.
3.    Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartych w „Regulaminie ogólnym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl/regulamin_ogolny.pdf
4.    W zawodach mają zastosowanie przepisy techniczne PZKFiTS i IPF.
5.    Prosimy o czytelne wypełnienie załącznika zgłoszeniowego nr 1 do Komunikatu oraz załącznika personalnego nr 2 do Komunikatu, który należy przywieźć ze sobą na turniej.
6.    Interpretacja Komunikatu należy do Organizatorów.
7.    Zgłoszenie się do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się z zapisami niniejszego Komunikatu i zgodą na ich przestrzeganie.
8.    Zgłoszenia ekip prosimy kierować w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2015 r. na adres:

„INTEGRACJA – Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół”
ul. Sokola 14; 39 – 400 Tarnobrzeg
fax. 15 822 88 79
integracja.tbg@gmail.com

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się bezpośrednio:

– z Panem Sławomirem Wiatrowskim tel. 516 168 163
– z Panem Andrzejem Rękasem tel. 15-822-95-22 wew. 26 lub 882 190 877

Komentarze: